Search This Blog

"A teacher is someone who takes your hand, touches your heart and opens your mind..........."

29 December 2009

GURU MALAYSIA


Guru Sebagai Pembentuk Nilai

Nilai-nilai Guru merangkumi unsur-unsur pertimbangan seseorang individu seperti :

-kebolehan,

-kebaikan,

-pengetahuan,

-potensi,

-bakat,

-kepercayaan,

-kecekapan,

-sikap,

-emosi,

-jasmani dan

-tingkah lakunya.

Konsep nilai adalah berkait dengan moral, prinsip atau kelakuan orang, khasnya pelajar-pelajar di sekolah. Nilai ini merupakan kriteria bagi guru mengukur moral, prinsip atau kelakuan pelajar sama ada baik, wajar, diingini atau sebaliknya buruk, tidak wajar dan dibenci.

Nilai moral yang baik, wajar dan diingini boleh dibentuk dengan berbagai cara, iaitu melalui contoh teladan, norma, adat resam dan percayaan masyarakat, peraturan dan undang-undang, hukuman dan ganjaran, dan pendidikan.

Di dalam sekolah, pelajar-pelajar dididik supaya membentuk akhlak yang mulai dan menjadi insan yang mempunyai nilai-nilai murni yang diingini. Nilai-nilai individu biasanya dibina daripada pengalaman-pengalaman yang dialaminya dari semasa ke semasa.

Guru sebagai pembentuk nilai hendaklah memainkan peranan sebagai role model supaya murid mencontohinya, di samping membentuk sahsiah murid melalui pengajaran-pembelajaran dan aktiviti kokurikulum.

(Jabatan Pelajaran Kuala Lumpur)

No comments:

Post a Comment